தமிழில் தேடல்


Tamil Search


For easy typing in Tamil, pl. use Google Input Tools online


குறிப்பு

தமிழில் உள்ள வலைப்பக்கங்கள் மற்றும் வலைத் தளங்களை எளிதாகத் தேடுவதற்கு ஏதுவாக Google புதிதாக இந்த வசதியை அளித்துள்ளது. 

Note

This is the official Google on-screen keyboard gadget for entering search queries in Tamil. 

If you are unable to read Tamil characters, please download & install an Unicode Tamil Font.

The Tamil On-Screen Keyboard will be visible below the search box only if this page is opened as http://

If it is opened as https:// the keyboard will not be visible. Pl. change the security settings as described in Browser settings.