தமிழில் தேடல்

Tamil Searchகுறிப்பு

தமிழில் உள்ள வலைப்பக்கங்கள் மற்றும் வலைத் தளங்களை எளிதாகத் தேடுவதற்கு ஏதுவாக Google புதிதாக இந்த வசதியை அளித்துள்ளது. 

Note

This is the official Google on-screen keyboard gadget for entering search queries in Tamil. 

If you are unable to read Tamil characters, please download & install an Unicode Tamil Font.